Jalostustoimikunnan toimintaohje

Suomen Schapendoes ry vastaa schapendoesien jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista
sääntöjensä edellyttämällä tavalla.

Yleiset periaatteet

Jalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

 • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
 • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien vaaliminen
 • koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen
  sekä niiden leviämisen ehkäiseminen
 • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen

Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena, rodun puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä ja sen tehtävänä on tiedon
kerääminen, tiedon jakaminen ja neuvonta. Kaikissa tapauksissa valinnanvapaus ja vastuu on kuitenkin kasvattajalla.
Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta,
Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä
jalostusstrategiaa, koirarekisteriohjetta ja toimii schapendoesien jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) sekä laadittujen
kasvatusohjeiden mukaisesti.

Jalostustoimikunnan organisaatio

Jalostustoimikunnassa tulee olla kokemusta kasvattamisesta ja sen tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa ja schapendoeseissa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin sekä tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Jalostustoimikunnan jäsenet, joiden toimikausi on toistaiseksi jatkuva, nimeää yhdistyksen hallitus. Toimikuntaan nimettävällä
on oltava riittävät tiedot jalostuksen pääperiaatteista, tuntea schapendoesien historia ja käyttötarkoitus, oltava mahdollisimman
laajat tiedot schapendoesien perinnöllisistä sekä niihin verrattavista sairauksista ja kokemusta schapendoesien kasvattamisesta
ja/tai omistamisesta.

Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin sekä sopii keskeisien tehtävien jakamisesta ja voi erityiskysymyksissä käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Jalostustoimikunta käsittelee asioita luottamuksellisesti ja
toimikunta on vaitiolovelvollinen. Päätökset tehdään kollegiaalisesti ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Jalostustoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa ja päätöksiä voidaan tehdä myös sähköisessä etäkokouksessa. Jalostustoimikunnan jäsenet ovat valmiita kouluttautumaan rotuun sekä rodunjalostukseen liittyvissä asioissa ja on suositeltavaa, että ovat Kennelliiton jalostusneuvojan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita.

Jalostustoimikunnan tehtävät

 • suunnitelmallisesti turvata rodun jalostuksellinen tulevaisuus
 • tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja
  vastustaa perinnöllisiä sairauksia.
 • toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaatio
 • pitää yhteyttä ulkomaisiin schapendoes yhdistyksiin, seurata rodun kehitystä myös ulkomailla ja erityisesti rodun kotimaassa
 • pitää yhteyttä kasvattajiin sekä urosten omistajiin
 • seurata schapendoeseissa esiintyviä sairauksia ja niistä tiedottaminen
 • kerätä ja jakaa kokonaisvaltaisesti tietoa schapendoesien terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja
  ulkomuotoseikoista sekä seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun
 • rotumääritelmään sekä jalostuksen ohjeisiin perustuva jalostusneuvonta
 • vastata pentulistan ylläpitämisestä
 • schapendoesien jalostuksentavoiteohjelman ylläpito, ohjelman toteutumisen seuranta, jalostustilastojen
  tekeminen ja rotutietouden jakaminen
 • laatia esitykset kasvatusohjeiksi hyväksyttäviksi
 • tarvittaessa järjestää koulutustilaisuuksia, kasvattajapäiviä, jalostustarkastuksia ja mahdollisia
  jälkeläistarkastuksia sekä koulutusmateriaalien ja jalostusta käsitteleviä artikkeleiden laadinta
 • käsitellä mahdolliset poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat viiveettä,
  kirjallisesti vastaten ja sitä tarvittaessa, kannanotto perustellen
 • seurata ja tiedottaa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale)
  koiranjalostusta koskevista määräyksistä ja suosituksista.

Hyväksytty yhdistyksen jäsenkokouksessa 13.4.2019.

Jalostustoimikunta auttaa jalostusasioissa sähköpostitse 
jalostus@schapendoes.fi