Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Schapendoes ja kotipaikka on Lahti.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää koiraharrastusta
 • tehdä Schapendoes-rotua tunnetuksi
 • edistää puhdasrotuisten ja terveiden Schapendoesien jalostusta
 • ohjata jäseniään oikein kouluttamaan koiriaan

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää jalostusneuvontaa ja jalostustarkastuksia
 • järjestää pentuvälitysneuvontaa
 • järjestää erikoisnäyttelyitä
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla
 • toimii yhteistyössä rotujärjestönsä kanssa sekä koiraharrastuksen pääjärjestön, Suomen Kennelliiton jäsenenä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella tai ilmoituksen voi tehdä kasvatin omistaja myös itse. Kasvattaja tai kasvatin omistaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden liittymis- ja jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, pentuejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on

 • muistutuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
 • tai on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi erottaa jäsenen

 • joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä
 • tai ei enää nauti Suomen kennelliiton luottamusta, siten että hänen koirapitoonsa tai kasvatustyöhönsä on liiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä, perhe- ja pentuejäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsen- sekä liittymismaksut on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Heistä on vuosittain puolet erovuorossa, vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua koolle puhelimitse tai sähköpostitse.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous on maalis-toukokuussa ja syyskokous on loka-joulukuussa, hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, pentuejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, jäsenlehdessä tai sähköpostitse. Aika määräytyy postileimasta ja sähköpostissa lähetyspäivästä.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.